Terminy i zasady rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 38 w Katowicach

na rok szkolny 2018/2019

ZASADY REKRUTACJI DZIECI ZAMIESZKAŁYCH W OBWODZIE SZKOŁY:

 1. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu po wypełnieniu karty zgłoszenia kandydata. Formularz ( także do klas IV,VII)dostępny jest w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły.
 2. Terminy:
 • 1-28.03.2018r. złożenie wniosków w sekretariacie szkoły.
 • do 5.04.2018r. weryfikacja wniosków przez szkolną komisję rekrutacyjną
 • 6.04. 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci.
 • 10-13.04.2018r. złożenie przez rodziców zakwalifikowanych uczniów pisemnego potwierdzenia woli  przyjęcia  dziecka do szkoły( oświadczenie woli)
 • 18.04. 2018r. ogłoszenie   ostatecznej  listy przyjętych uczniów.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

dla KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH spoza rejonu szkoły

W przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, prowadzi postępowanie uzupełniające spoza rejonu według następujących zasad:

 1. Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
 2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (zał. nr 1).
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora szkoły.

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w oparciu o następujące kryteria ustalone przez Radę Miasta Katowice ( UCHWAŁA NR XXXVIII/7 65/17 RADY MIASTA KATOWICE)

 

L.P. KRYTERIA PUNKTY
1. Zamieszkanie kandydata na terenie Katowic. 32
2. Uczęszczanie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole pierwszego wyboru. 16
3. Spełnianie obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata w szkole pierwszego wyboru. 14
4. Ubieganie się o przyjęcie do kl. 1 w szkole położonej w odległości 3 km. Od miejsca zamieszkania kandydata. 4
5. Rozliczenie przez rodziców podatku dochodowego w US na terenie Katowic. 2
6. Wielodzietność rodziny kandydata. 1
7. Niepełnosprawność kandydata. 1
8. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata/prawnego opiekuna. 1
9. Niepełnosprawność obojga z rodziców kandydata/prawnego opiekuna. 1
10. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata/prawnego opiekuna. 1
11. Samotne wychowywanie dziecka. 1
12. Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 1

4. W przypadku, gdy rodzic nie przedłoży wymaganych  dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz      w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych  w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

5. Terminy:

 • 17 – 24.05.2018r. złożenie wniosków w sekretariacie szkoły.
 • do 25.05.2018r. weryfikacja wniosków przez szkolną komisję rekrutacyjną
 • 11.06. 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych dzieci.
 • 12 – 15.06.2018r. złożenie przez rodziców zakwalifikowanych uczniów pisemnego potwierdzenia woli  przyjęcia  dziecka do szkoły ( oświadczenie woli)
 • 14.06. 2018r. ogłoszenie   ostatecznej  listy przyjętych uczniów.

 

6. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

8. Rodzic/prawny opiekun kandydata może wnieść do Dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 1. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci do klasy pierwszej w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

 1. Oświadczenie, że kandydat zamieszkuje na terenie Katowic
 2. Oświadczenie, że odległość do szkoły nie przekracza 3 km
 3. Oświadczenie o wielodzietności