„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział,
nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał,
nie żeby go wszystko troszkę obchodziło,
a żeby go coś naprawdę zajmowało”

JANUSZ KORCZAK

WIZJA I MISJA SZKOŁY

Wizja szkoły

Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary jest szkołą, która pomaga każdemu uczniowi rozpoznać jego predyspozycje i uzdolnienia, aby jak najlepiej pokierować jego rozwojem.

Misja szkoły

Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary w Katowicach jest miejscem gdzie:

 1. Szanuje się godność człowieka i jego niepowtarzalność
 2. Mobilizuje się uczniów do poszanowania prawdy, dobra i piękna
 3. Kładzie się nacisk na znajomość historii i dziedzictwa kulturowego kraju
  i regionu
 4. Dąży się do zapewnienia wszystkim poczucia bezpieczeństwa
 5. Zapewnia się równość i sprawiedliwość społeczną
 6. Wspiera się ducha partnerstwa
 7. Prowadzi się dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia stosując aktywizujące metody nauczania
 8. Każdego ucznia traktuje się indywidualnie, biorąc pod uwagę jego możliwości i zainteresowania
 9. Oferuje zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, promując naukę języka ojczystego, języków obcych i edukację informatyczną, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom współczesnego świata
 10. Dba się szczególnie o aktywność ruchową, promuje się aktywny
  wypoczynek i zdrowy styl życia
 11. Upowszechnia się pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez
  całe życie
 12. Pracuje fachowa, wysoko wykwalifikowana kadra
 13. Działa w oparciu o dobrą znajomość środowiska lokalnego

SYLWETKA ABSOLWENTA W OPARCIU
O DIAGNOZĘ OCZEKIWAŃ PODMIOTÓW SZKOŁY

Absolwent Gimnazjum nr 18 im. Józefa Nowary:

 1. Posiada odpowiednią wiedzę, bogate, ważne i cenne umiejętności, które umożliwiają mu podjęcie nauki w wybranej przez siebie szkole;
 2. Zna swoje mocne i słabe strony, potrafi świadomie pracować nad rozwojem swojej osobowości,
 3. Zna techniki uczenia się i potrafi wykorzystywać je w zgodzie ze swoimi predyspozycjami;
 4. Dba o własny rozwój intelektualny, jest kreatywny, poszukujący, dociekliwy;
 5. Sprawnie komunikuje się z otoczeniem;
 6. Posługuje się przynajmniej dwoma językami obcymi;
 7. Zna i stosuje technologie informatyczne i komunikacyjne;
 8. Bierze udział w życiu kulturalnym;
 9. Dba o swoją sprawność fizyczną i zdrowie;
 10. Dba o środowisko naturalne;
 11. Zna i szanuje historię oraz tradycje swojego regionu;
 12. Jest świadomy swoich praw i obowiązków w społeczeństwie;
 13. Odczuwa odpowiedzialność za przyszłe losy ojczyzny – jest patriotą;
 14. Ma poczucie tożsamości narodowej przy jednoczesnym poszanowaniu innych kultur i narodowości;
 15. Jest człowiekiem prawym, uczciwym i tolerancyjnym.
 16. Jest humanitarny, w działaniu kieruje się dobrem drugiego człowieka.