ZWR
1. Cele i założenia:

 • Znajdź właściwe rozwiązane to program Państwowej Inspekcji w zakresie profilaktyki palenia tytoniu dla uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjum.
 • Zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.
 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

2. Adresaci:

 • Uczniowie klas gimnazjalnych

3. Formy realizacji:

 • Realizacja scenariuszy podczas godzin wychowawczych, lekcji biologii
 • Rozpowszechnianie informacji na temat programu
 • Rozpowszechnianie materiałów profilaktycznych
 • Pogadanki, rozmowy indywidualne
 • Szkolny Dzień Profilaktyki

4. Czas realizacji:

 • Cały rok szkolny

5. Koordynator:

 • Hanna Marszałek

Program realizujemy od 2014 roku we współpracy z WSSE oraz PSSE.