Każda osoba przebywająca na terenie szkoły powinna się bezwzględnie stosować do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Poniższe procedury są jedynie ich uszczegółowieniem.

 

Procedury dotyczące funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Nowary w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 11 w Katowicach od 1 września 2020r. w okresie pandemii COVID-19

 

Spis treści:

 1. Procedura przyjścia i wyjścia ucznia ze szkoły.
 2. Procedura korzystania z szatni.
 3. Procedura pobytu na terenie szkoły.
 4. Procedura korzystania ze świetlicy
 5. Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych.
 6. Procedura korzystania z pracowni informatycznej.
 7. Procedura korzystania z biblioteki szkolnej.
 8. Procedura korzystania z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego.
 9. Procedura korzystania z boiska.
 10. Procedura korzystania z jadalni.
 11. Procedura korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej.
 12. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia u ucznia.
 13. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia u nauczyciela.
 14. Procedura komunikowania się z rodzicami.
 15. Procedura przebywania osób obcych na terenie szkoły.

                                        I. Procedura przyjścia i wyjścia ucznia ze szkoły.

 1. Na teren budynku szkoły może wchodzić uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, którego może odprowadzić do szkoły tylko jeden opiekun (rodzic, opiekun, osoba upoważniona). Zgodnie z zaleceniami GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
 2. Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m
 4. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 1,5 m od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi nałożyć maseczkę zakrywającą usta i nos, rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować  ręce  przy wejściu do szkoły.
 5. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.
 6. Uczeń wchodzący do szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce, a w przypadku występującego uczulenia na środek dezynfekujący, niezwłocznie umyć ręce w najbliższej łazience przeznaczonej do korzystania przez uczniów
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział, wyjątek stanowią dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami – rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych przez uczniów.
 8. Przybory i podręczniki ucznia w czasie zajęć mają znajdować się na jego ławce szkolnej. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 9. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga pracownik/nauczyciel. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
 10. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów chorobowych (wskazujących na chorobę dróg oddechowych)  pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. W przypadku gdy dziecko samo przyszło do szkoły, uczeń izolowany jest w specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, osoba, która zaobserwowała objawy, informuje o tym fakcie dyrektora, zaś dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona kontaktuje się z rodzicami, informując o konieczności odbioru dziecka i kontaktu z lekarzem. Rodzice są zobowiązani do poinformowania dyrektora o diagnozie lekarskiej. 

 

                                                                                II.  Procedura korzystania z szatni

 1. Z szatni korzystają tylko uczniowie.
 2. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych szafkach po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
 3. Uczniowie powinni ograniczyć czas przebywania przy szafkach do minimum, aby nie dopuścić do powstawania zgromadzeń.
 4. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych przy szafkach.
 5. W przypadku organizacji zajęć na świeżym powietrzu, uczniowie także korzystają z szatni, przestrzegając zasad określonych w punktach 1,2,3,4

 

 

                                                                      III. Procedura przebywania  na terenie szkoły.

 1. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie zdrowi, których domownicy nie są objęci kwarantanną.
 2. Uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują ręce, a w przypadku uczulenia na środek dezynfekujący starannie myją ręce wodą i mydłem.
 3. W przestrzeniach wspólnych budynku szkolnego uczniowie mają  obowiązek nosić maseczkę ( uczeń ma obowiązek posiadania własnej maseczki).
 4. Uczniowie korzystają tylko z przyporządkowanych im szafek.
 5. Każdemu oddziałowi przypisana jest jedna stała sala lekcyjna.
 6. W salach lekcyjnych każdy uczeń ma przyporządkowane miejsce i nie wolno mu zmieniać tego miejsca.
 7. Uczniowie spędzają przerwy śródlekcyjne w wyznaczonych im strefach.

                                  IV.Procedura przebywania w sali dydaktycznej i świetlicy szkolnej

 

 1. Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel / wychowawca świetlicy lub specjalista prowadzący zajęcia wietrzy salę, w której będą przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych, a jeśli zajdzie potrzeba częściej.
 2. Uczniowie przed wejściem do sali dezynfekują ręce lub myją je dokładnie wodą i mydłem.
 3. Wykorzystywane przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi.
 4. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia dzieciom ustawienia się jeden za drugim z zapewnieniem minimum 1,5 metra odległości od innych osób. Nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania od dzieci spokojnego wychodzenia z sali i z budynku szkoły, z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 5. Zabawki /pomoce używane przez ucznia w świetlicy szkolnej są odkładane do jego indywidualnego pudełka i dezynfekowane po dniu pobytu dziecka w szkole.
 6. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 7. Po zakończonych lekcjach uczeń pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do zdezynfekowania używanych w szkole pomocy. Uczeń do szkoły przynosi zdezynfekowane przybory i pomoce szkolne potrzebne mu do zajęć .

 

                                      V.Procedura dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych

 

 1. Ilość zabawek i używanych pomocy dydaktycznych, z którymi uczeń ma bezpośredni kontakt, należy ograniczyć do minimum.
 2. Dopuszcza się do użytku wyłącznie te pomoce i zabawki, które można zdezynfekować.
 3. Zabawki i pomoce są dezynfekowane każdego dnia, a jeśli zajdzie potrzeba, częściej.

 

                         VI. Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej.

 1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce oraz zakładają jednorazowe rękawiczki, które po zajęciach wyrzucają do wyznaczonego kosza.
 2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 3. Nauczyciel po zakończonych zajęciach dezynfekuje powierzchnie, z którymi uczniowie mieli kontakt.

                                         VII.Procedura korzystania z biblioteki szkolnej.

 1. W okresie epidemii uczniowie i  pracownicy nie mogą sami wchodzić między regały i wyszukiwać książek i innych materiałów
 2. Uczniowie/ nauczyciele składają zamówienie na książki w wyznaczonym miejscu, bibliotekarz przekazuje uczniom zamówienie w wyznaczonym terminie.
 3. Zwrócone książki i materiały odbywają 48 godzinną kwarantannę ( pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkładają książki na półki).
 4. W bibliotece nie działa czytelnia.
 5. Z biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

                              VIII. Procedury korzystania z sali gimnastycznej i sprzętu sportowego.

 1. Uczeń przed lekcją wychowania fizycznego i po niej zobowiązany jest dokładnie umyć ręce wodą z mydłem przez lub zdezynfekować dłonie środkiem na bazie alkoholu.
 2. O ile tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą na świeżym powietrzu.
 3. W sali gimnastycznej na lekcji mogą przebywać maksymalnie 2 grupy ćwiczeniowe. Uczniowie niećwiczący siedzą na ławeczkach gimnastycznych z zachowaniem dystansu. W przypadku, gdy są to grupy łączone, uczniowie niećwiczący muszą mieć założone maseczki.
 4. Podczas zajęć wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi umożliwiającymi zachowanie dystansu.
 5. Sprzęt sportowy i przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas lekcji należy po zajęciach czyścić lub dezynfekować. Jeżeli nie ma takiej możliwości sprzęt należy zabezpieczyć, a z używania przyborów zrezygnować.
 6. Należy wietrzyć salę gimnastyczna co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Podłoga w sali gimnastycznej powinna zostać umyta detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości częściej.
 8. Uczniowie korzystają w szatni z wyznaczonych stref przypisanych grupom ćwiczeniowym.
 9. Jeśli uczeń zabiera na zajęcia wodę w butelce, butelka musi być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia.

 

                                             IX. Procedura przebywania na boisku szkolnym.

 1. W szkole ogranicza się do niezbędnych wyjścia poza ogrodzony teren szkoły.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie korzystają  z boiska sportowego przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
 3. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
 4. Na boisku szkolnym nie mogą przebywać więcej niż dwie grupy ćwiczeniowe.
 5. Każda grupa ma swoją wydzieloną strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabawy i gier sportowych; jest to możliwe dopiero po dezynfekcji sprzętów.
 6. Opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 7. Na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych.
 8. Podczas pobytu na boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
 9. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

 

                                             X. Procedura organizacji bezpiecznego żywienia

 1. Szkoła zapewnia uczniom szkoły możliwość spożycia ciepłego posiłku w czasie ich pobytu na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są na terenie szkoły przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Personel kuchenny ogranicza kontakt z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Uczniowie spożywają posiłki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Godziny spożywania posiłków przez poszczególne klasy określa dyrektor szkoły i przekazuje informację wychowawcom oraz rodzicom/opiekunom prawnym uczniów, którzy przekazują tę informację uczniom.
 5. Istnieje możliwość ze względów organizacyjnych na spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. Wychowawca klas I-III sprawuje opiekę nad uczniami podczas przerw i spożywanych posiłków.
 6. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym mają spożywać posiłek ,uczniowie myją ręce zgodnie z instrukcja widniejącą w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 7. Posiłki są wydawane bezpośrednio przez wyznaczonych pracowników obsługi na indywidualnych tacach; po skończonym posiłku uczniowie odnoszą tace w wyznaczone miejsce, chyba że dyżurujący nauczyciel zaleci inaczej.

 

                                    XI.Procedura korzystania z gabinetu pielęgniarki szkolnej.

 1. W gabinecie pielęgniarki może przebywać jednorazowo jeden uczeń.
 2. W czasie udzielania konsultacji/ pomocy medycznej pielęgniarka stosuje środki ochrony osobistej.
 3. Po wyjściu ucznia pielęgniarka dezynfekuje powierzchnie, z którymi uczeń miał kontakt.

 

                XII. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia u ucznia.

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa/przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
 2. Nauczyciel wskazuje uczniowi miejsce w sali zapewniające zachowanie bezpiecznego dystansu i nakazuje wszystkim uczniom nałożenie maseczek .
 3. Nauczyciel kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która
  w stroju ochronnym zabiera dziecko do izolatorium i przebywa z nim do czasu przyjazdu rodziców.
 4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko
  ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID.
 5. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
 6. Po wyjściu ucznia do izolatorium nauczyciel wietrzy salę i dezynfekuje miejsce pracy ucznia.
 7. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki
  o wyniku konsultacji medycznej.
 8. W razie potwierdzenia zakażenia wirusem Covid – 19 dyrektor wdraża odpowiednie procedury.

 

             XIII. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia u nauczyciela.

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa/przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
 2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
 3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
 4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi, uczniowie nakładają maski, a pomieszczenie jest wietrzone i dezynfekowane.
 5. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
 6. Pracownik z objawami niezwłocznie opuszcza teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 7. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania dyrektora o wyniku konsultacji medycznej.
 8. W razie potwierdzenia zakażenia wirusem Covid – 19 dyrektor wdraża odpowiednie procedury.

                                        XIV. Procedura komunikowania się z rodzicami

 

 1. Zaleca się ograniczenie bezpośrednich kontaktów rodziców/ opiekunów z pracownikami szkoły. Rodzice kontaktują się z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny, telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu dyrektor/ wychowawca/ nauczyciel/ pedagog wyznacza rodzicowi/ opiekunowi termin spotkania.
 3. Podczas przebywania na terenie szkoły rodzic/ opiekun ma obowiązek nałożyć maseczkę zakrywającą nos i usta.

 

                                           XV.Procedura przebywania osób obcych na terenie szkoły.

 1. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły do minimum.
 2. Osoba z zewnątrz może być wpuszczona na teren szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 3. Portier wpisuje do księgi wejść dane osoby wchodzącej: imię i nazwisko, numer telefonu oraz cel wejścia.
 4. Osoba obca przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.
 5. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z taką osobą, pracownik szkoły powinien zachować odległość co najmniej 2 m, a także zobowiązany jest do stosowania maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby obce nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

 

 

 

Pracowników szkoły obowiązują ponadto inne procedury szczegółowe wprowadzone przez dyrektora szkoły.

 

PROCEDURA ORGANIZACJI I BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA DZIECI W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 38 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. JÓZEFA NOWARY W KATOWICACH WRAZ Z WYTYCZNYMI  W SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO STANU EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z COVID-19

 

Wstęp

Mając na uwadze konieczność:

 1. zapewnienia właściwych warunków bezpiecznego pobytu w placówce w sytuacji obowiązującego stanu epidemicznego związanego z wirusem Covid-19 wprowadza się do odwołania w placówce zasady, obowiązki obejmujące wszystkie strony organizacji
  i realizacji procesu opiekuńczego,
 2. ochrony żywotnych interesów dzieci, rodziców i pracowników występujących w procesie działalności opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczej wykonywanych w ważnych celach publicznych,
 3. ochrony danych osobowych i godności wszystkich osób fizycznych mogących być narażonych na pozbawienie ich praw,

 

wprowadza się zestaw wewnętrznych norm i zasad regulujących kwestie bezpiecznego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego z Covid-19

Organizacja opieki dla dzieci w oddziale przedszkolnym:

 

 1. Rodzic, którego dziecko uczęszcza do placówki w okresie epidemicznym, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Procedury, w którym m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury u swojego dziecka.
 2. Przedszkole w okresie zagrożenia epidemicznego do jego odwołania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00 . Dzieci odbierane są do godziny 17:00. Od godziny 17.00 w placówce przeprowadzana jest dezynfekcja pomieszczeń.
 3. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 4. Do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
 5. W grupie może przebywać do 25 dzieci.
 6. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 1,5 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 7. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć i dezynfekować.
 8. Dziecko nie zabiera ze sobą do oddziału przedszkolnego i z oddziału przedszkolnego żadnych przedmiotów, zabawek, jedzenia, picia, książek, kocyków itd. (nawet do szatni). Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki.
 9. Ze względu na zaistniałą sytuację oddział przedszkolny rezygnuje z profilaktyki mycia zębów w szkole.
 10. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 11. Należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 12. Nauczyciele powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący min. 1,5 m.
 13. Personel pomocniczy ogranicza do niezbędnego minimum kontakty z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 14. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 15. Zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka – kontakt telefoniczny lub poprzez dziennik elektroniczny.
 16. Należy uzyskać zgodę rodziców/prawnych opiekunów dziecka na pomiar temperatury ciała dziecka w przypadku niepokojących objawów chorobowych.
 17. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
  w odrębnym pomieszczeniu zapewniając minimum 1,5 m odległości od innych osób
  i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka
  z oddziału przedszkolnego.
 18. Szkoła zabezpiecza jedno pomieszczenie na izolatorium, w którym może przebywać dziecko z podejrzeniem choroby lub chore pod opieką personelu przedszkola do czasu przejęcia opieki nad dzieckiem przez rodziców lub zabrania dziecka przez służby medyczne.
 19. Izolatorium może być wykorzystane przez pracownika placówki, który otrzymał zalecenie izolacji od Dyrektora/Wicedyrektora Zespołu w oczekiwaniu na przyjazd służb medycznych.
 20. Pomieszczenie izolatorium udostępnia się pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji.
 21. Pomieszczenia szkoły udostępnia się dzieciom i pracownikom pod warunkiem przeprowadzenia procesu dezynfekcji powierzchni, sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 22. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, odbywa się przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
 23. Oznakowuje się plac zabaw taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem
  z powodu braku możliwości zapewnienia codziennej dezynfekcji sprzętu na placu zabaw.
 24. Można organizować wyjścia poza teren szkoły – (spacery na świeżym powietrzu tylko dla indywidualnych grup).
 25. Harmonogram mycia i dezynfekcji pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia określa Dyrektor Zespołu i wydaje w tej kwestii odrębne indywidualne polecenia służbowe.
 26. Niezależnie od harmonogramu mycia i dezynfekcji, w placówce zostały udostępnione
  w każdym z pomieszczeń preparaty dezynfekujące do stosowania, których używania zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, dzieci, rodzice dzieci jak i osoby trzecie.
 27. Poruszanie się po terenie placówki ograniczone jest do wyznaczonych stref.
 28. Na terenie szkoły w tym placu zabaw mogą przebywać tylko dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego, pracownicy w określonych przez Dyrektora Zespołu godzinach.
 29. W strefie wejściowej/wyjściowej do i z budynku sprawowany jest dyżur wyznaczonych
  wg harmonogramu pracowników placówki.
 30. Szkoła nie przyjmuje interesantów zewnętrznych w czasie funkcjonowania oddziału przedszkolnego. Istnieje możliwość uzyskania informacji pod numerem telefonu:
  32 202 91 31 lub umówienia się na termin spotkania.

Zasady oddawania dziecka do oddziału przedszkolnego

 1. Możliwość przyprowadzenia dziecka do oddziału przedszkolnego tylko w godzinach od 6:00 do 8:30.
 2. Osoby dorosłe przyprowadzające dziecko do oddziału przedszkolnego muszą mieć nałożoną maseczkę/przyłbicę.
 3. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego nie mają obowiązku zakrywania ust  i nosa.
 4. Po wstępnej kontroli stanu zdrowia dziecka opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do oddziału przedszkolnego przejmuje upoważniony pracownik szkoły. Opieka nad dzieckiem rozpoczyna się:
 • od przejęcia dziecka od rodziców/upoważnionych opiekunów przy wejściu do budynku,
 • umycia rąk preparatem dezynfekującym pod nadzorem opiekuna,
 • wytarcie butów na specjalnej macie znajdującej się przy wejściu do budynku,
 • udania się do szatni celem przebrania się,
 • ponownej dezynfekcji rąk przez dziecko i pracownika szkoły,
 • doprowadzenia do sali oddziału przedszkolnego.
 1. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Dzieci chore i z podwyższoną temperaturą nie będą odbierane od rodzica/opiekuna.
 3. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (maseczka nałożona na usta i nos) i ograniczyć czas do minimum.
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z oddziału przedszkolnego mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 5. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe.
 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do oddziału przedszkolnego.
 7. Dzieci pozostające pod opieką szkoły w oddziale przedszkolnym korzystają z: pomieszczeń, sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych, ale z brakiem możliwości przynoszenia do oddziału przedszkolnego zabawek własnych i wynoszenia zabawek z oddziału przedszkolnego.
 8. Przynoszone do oddziału przedszkolnego zestawy ubrań zastępczych powinny być szczelnie opakowane.
 9. Szkoła winna być niezwłocznie informowana przez rodziców o niedyspozycjach zdrowotnych dziecka.
 10. Nie dopuszcza się podawania jakichkolwiek leków dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego na prośbę rodziców.

Zasady odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego

 1. Odbieranie dzieci z przedszkola będzie możliwe w godzinach pracy oddziału.
 2. Osoby odbierające dziecko muszą mieć założoną maseczkę.
 3. Ubrania dzieci, w których dziecko uczęszcza do przedszkola powinny być codziennie przez rodziców prane.
 4. Należy codziennie zabrać z szatni wszystkie rzeczy dziecka, ponieważ będzie przeprowadzana dezynfekcja pomieszczeń i szatni.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku szkoły:
 2. zamieszcza się informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do budynku,
 3. umożliwia skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
 4. egzekwuje obowiązek dezynfekcji rąk przez dzieci, rodziców/opiekunów prawnych
  i osoby trzecie,
 5. egzekwuje obowiązek zakrywania ust i nosa.
 6. Szkoła umożliwia regularność mycia rąk wodą i mydłem oraz dopilnowuje, aby robiły to dzieci, w szczególności po:
 7. przyjściu do przedszkola,
 8. przed jedzeniem,
 9. po skorzystaniu z toalety,
 10. po powrocie z ogrodu przedszkolnego,
 11. po powrocie ze spaceru.
 12. Szkoła wprowadza stały monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych w tym szczególności: poręczy, klamek, powierzchni płaskich, parapetów, blatów, półek, powierzchni stolików, krzeseł, włączników, klawiatury komputera, powierzchni sprzętu i pomocy dydaktycznych.
 13. Czynności dezynfekujących w pomieszczeniach wykonywane są:
 14. wg zaleceń producenta,
 15. w trakcie nieobecności dzieci w pomieszczeniu z uwzględnieniem obowiązku wywietrzenia pomieszczenia przed wejściem do niego dzieci i ich opiekunów tak, by nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,
 16. Pracownicy oddziału przedszkolnego sprawujący opiekę nad dziećmi i pozostali pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony indywidualnej, do których zalicza się:
 17. jednorazowe rękawiczki,
 18. maseczki na usta i nos,
 19. przyłbice
 20. fartuchy z długim rękawem używane w trakcie konieczności sprawowania indywidualnej opieki na dzieckiem umieszczonym w izolatorium.
 21. W ramach edukacji związanej z właściwym wykonywaniem zabiegów mycia rąk
  w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszcza się instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.
 22. Toalety i umywalnie dezynfekowane są na bieżąco.
 23. W obszarze magazynu żywnościowego, kuchni obowiązują wytyczne dotyczące GHP, GMP i systemu jakości HACCP.
 24. Podczas zamawiania produktów spożywczych należy:
 25. zwrócić uwagę by były szczelnie opakowane – co umożliwi ich zewnętrzną dezynfekcję,
 26. zamawiać produkty spożywcze we właściwych terminach przydatności do spożycia,
 27. produkty spożywcze powinny w miarę możliwości posiadać oznaczenie partii towaru, normy, certyfikaty jakościowe opakowań i produktów.
 28. Kontakt z dostawcami usług w tym szczególności żywności wymaga:
 29. wyznaczenia oddzielnego wejścia dla dostaw i strefy przejęcia dostawy,
 30. stosowania środków ochrony indywidualnej w trakcie procesu dostawy,
 31. monitorowania stanu zdrowia dostawcy,
 32. przejmowania opakowań bez uszkodzeń,
 33. przyjmowania produktów z zachowaniem łańcucha chłodniczego,
 34. przejmowania dokumentacji w opakowaniu (koszulka) co pozwala na odczyt
  i defekację,
 35. zgłaszania wszelkich nieprawidłowości niezwłocznie Dyrektorowi/Wicedyrektorowi Zespołu.

Organizacja wyżywienia

 1. Przy organizacji żywienia – kuchnia w szkole – obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 3. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

Tryb postępowania w przypadku stwierdzonego zagrożenia

 1. Na podstawie wyrażonej w oświadczeniu rodziców dzieci (Załącznik nr 1 do Procedury) zgody, dokonywana jest przez pracowników szkoły kontrola temperatury dziecka i sprawdzenie poprzez obserwację jego stanu dyspozycji zdrowotnej.
 2. Jeżeli wynik kontroli zdrowia dziecka w ocenie pracownika (np.: podwyższona/wysoka temperatura powyżej +37,0°, duszności, kichanie, kaszel itp.) zostaje:
 3. podczas przyjęcia dziecka do placówki uniemożliwione jego przyjęcie do placówki,
  a następnie o decyzji odmownej informuje się Dyrektora/Wicedyrektora Zespołu
  i odnotowuje się ten fakt w notatce służbowej,
 4. podczas pobytu dziecka w placówce fakt niedyspozycji zdrowotnej dziecka zgłasza nauczyciel Dyrektorowi/Wicedyrektorowi Zespołu, który wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w izolatorium pod opieką znanego dziecku pracownika oddziału przedszkolnego/szkoły. Po umieszczeniu dziecka w izolatorium o fakcie niedyspozycji zdrowotnej dziecka informowani są niezwłocznie jego rodzice/opiekunowie prawni, a w razie konieczności służby ratownicze, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz organ prowadzący szkołę.
 5. Dyrektor/Wicedyrektor Zespołu zawiesza możliwość uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego do czasu wyzdrowienia z jednoczesnym dostarczeniem zaświadczenia od lekarza prowadzącego kiedy:-nastąpiła odmowa przyjęcia dziecka oddziału przedszkolnego w momencie wstępnej kontroli podczas przejmowania opieki nad dzieckiem, umieszczenia dziecka w izolatorium, wezwania rodziców i służb medycznych w celu wykonania diagnostyki medycznej/leczenia, poinformowania szkoły przez rodziców o nałożonej przez organy sanitarno-epidemiologiczne w rodzinie, miejscu pracy rodziców decyzji o: nadzorze epidemiologicznym, kwarantannie czy rozpoczętej procedurze diagnostycznej w celu stwierdzenia/wykluczenia zachorowania na Covid-19 lub na inną zakaźną chorobę.
 6. Dyrektor Zespołu w momencie stwierdzenia u jednego z dzieci z grupy zagrożenia epidemiologicznego: zawiesza funkcjonowanie grupy oddziału przedszkolnego, zgłasza stwierdzone zagrożenie służbom sanitarno-epidemiologicznym – (Powiatowy Inspektor Sanitarny), zgłasza stwierdzone zagrożenie organowi prowadzącemu szkołę, ustala w postępowaniu wewnętrznym identyfikując możliwy krąg oddziaływania zakażeń, rozpoczyna proces kompleksowej dezynfekcji pomieszczeń szkoły, poddaje się innym decyzjom organu sanitarno-epidemiologicznego, organu prowadzącego i przekazuje te decyzje rodzicom i pracownikom oddziału przedszkolnego/szkoły.
 7. Dyrektor Zespołu w momencie stwierdzenia zagrożenia epidemiologicznego
  u pracownika, zleceniobiorcy lub dostawcy usług: 
  przeprowadza wewnętrzne postępowanie wyjaśniające identyfikując możliwy krąg możliwych zakażeń, informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne – Powiatowy Inspektor Sanitarny, informuje niezwłocznie pracowników, zleceniobiorców, stażystów i dostawców usług o stwierdzonym zagrożeniu informując o fakcie zgłoszenia sprawy do organów sanitarno-epidemiologicznym, zawiesza działalność oddziału przedszkola.
 8. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do placówki lub członek jego najbliższej rodziny zostali: objęci nadzorem epidemiologicznym, poddani kwarantannie, poddani procesowi diagnostyki medycznej czy leczenia zawiesza w obowiązkach pracowników mających kontakt z dzieckiem i wydaje inne zalecenia wydane przez organy sanitarno-epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.
 9. W celu ochrony danych osobowych, praw publicznych i godności osób w stosunku do których może być podejrzenie lub potwierdzenie zachorowania na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną Dyrektor Zespołu udostępni jedynie konieczne do tego celu dane osobowe, o którym mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

 1. Dyrektor Zespołu zabezpiecza odpowiednią ilość i jakość środków ochrony indywidualnej dla potrzeb dzieci oraz pracowników przedszkola.
 2. Pracownicy oddziału przedszkolnego przejmujący opiekę nad dzieckiem od rodziców/upoważnionych opiekunów zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m i nosić maseczki ochronne/przyłbice.
 3. Pracownik zdejmuje maseczkę/przyłbicę po przebraniu dziecka w szatni, po dezynfekcji rąk swoich i dziecka, a przed wejściem do sali grupy.
 4. Nauczyciele i pracownicy obsługi podejmujący pracę w oddziale przedszkolnym nie są zobowiązani do noszenia maseczek/przyłbic i innych środków ochrony indywidualnej.
 5. Pracownicy oddziału przedszkolnego przekazujący dziecko rodzicom/prawnym opiekunom zobowiązani są zachować dystans min. 1,5 m i nosić w tym momencie maseczki ochronne/przyłbice.
 6. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad dzieckiem przebywającym w izolatorium zobowiązany jest do zabezpieczenia się w dostępne w placówce środki ochrony indywidualnej.

Dodatkowe obowiązki nauczycieli

 1. Nauczyciel, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
 2. wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone i odnotować ten fakt w dokumentacji;
 3. nie organizuje wycieczek wymagających przemieszczenia się autokarem lub środkiem komunikacji miejskiej,
 4. usuwa z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np.: pluszowe zabawki,
 5. jeżeli do zajęć wykorzystuje przybory sportowe, np.: piłki, skakanki, obręcze, systematycznie je dezynfekuje,
 6. wietrzy salę, w której organizuje zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
 7. zwraca uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
 8. zorganizuje pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypomina i daje przykład,
 9. unika (jeżeli to możliwe) organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu np.: dzieci podczas posiłków rozsadzić w większej odległości od siebie.
 10. Zgłaszanie bezpośrednio Dyrektorowi/Wicedyrektorowi Zespołu wszelkich możliwych zagrożeń dla życia i zdrowia w tym o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, dzieci, rodziców/upoważnionych przez rodziców opiekunów i osób trzecich
  z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych.
 11. Podczas pracy w oddziale przedszkolnym opiekunowie powinni względem siebie i względem dzieci w miarę możliwości powinni przebywać w oddaleniu min. 1,5 m.

Obowiązki rodziców

 1. Rodzice przyprowadzają do oddziału przedszkolnego dzieci tylko zdrowe.
 2. Przyprowadzający dziecko rodzic/opiekun musi być zdrowy.
 3. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu jeżeli w rodzinie lub wśród osób,
  z którymi dziecko miało kontakt wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.
 4. Przed wyjściem dziecka z domu do placówki/oddziału przedszkolnego rodzic powinien dokonać pomiaru temperatury ciała dziecka.
 5. Przestrzeń parkingu placówki należy traktować jako przestrzeń publiczną co powoduje konieczność noszenia maseczki i zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m.
 6. W celu ograniczenia ilości osób przebywających na terenie placówki dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzane jest przez jednego rodzica/opiekuna.
 7. Dziecko przyprowadzane jest do wyznaczonej przez Dyrektora/Wicedyrektora Zespołu strefy z zachowaniem bezpiecznej odległości 1,5 metrów od innych rodziców przyprowadzających dzieci do placówki. W strefie tej opiekę nad dziećmi przejmują pracownicy szkoły.
 8. Rodzice dzieci przyprowadzający dzieci do oddziału przedszkolnego przestrzegają obowiązku poruszania się w oznakowanych strefach z zastrzeżeniem, że kierunek wejścia jest jednocześnie kierunkiem wyjścia ze strefy przekazania opieki nad dzieckiem.
 9. Rodzice zobowiązani są do osobistego przyprowadzenia i odbioru dziecka z placówki;
 10. W sytuacjach nadzwyczajnych dyrektor placówki dopuszcza możliwość pisemnego upoważnienia innej niż rodzice pełnoletniej osoby do przyprowadzenia i odbioru dziecka ze szkoły
 11. Rodzice lub upoważniony opiekun zobowiązani są do osobistego stawiennictwa
  w placówce w celu przejęcia opieki nad dzieckiem w sytuacji złego samopoczucia dziecka i konieczności poddana dziecka diagnostyce medycznej.
 12. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania placówki o potwierdzonych dolegliwościach chorobowych dziecka i najbliższych członków rodziny związanych
  z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów na obecność Covid-19.
 13. W celu ochrony danych osobowych, praw i godności dzieci, rodziców i innych osób fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi/Wicedyrektorowi Zespołu, a w przypadku braku kontaktu, do sekretariatu Zespołu.
 14. Przez czas oczekiwania na: zakończenie nadzoru epidemicznego, zakończenie kwarantanny, zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik testu na Covid-19 dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania.

 

 

Dokumenty podstawowe:

 Statut ZSP 11

 Stastatut SP 38tut SP 38

 REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

Procedura usprawiedliwiania nieobecności

Program wychowawczo-profilaktyczny 

Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

 Procedura kontaktów z rodzicami

 Działania interwencyjne szkoły w przypadku wezwania pogotowia ratunkowego

 Procedura dotycząca uchylania się od realizacji obowiązku szkolnego

Procedura organizowania przerw

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Procedura ewakuacji osób

Przedmiotowy system oceniania:

edukacja wczesnoszkolna: klasa 1

edukacja wczesnoszkolna: klasa 2

edukacja wczesnoszkolna: klasa 3

Język polski

języki obce klasy 1 – 3

języki obce klasy 4 – 8

Religia

Geografia

Przyroda

Biologia

Chemia

Matematyka

Fizyka

Wychowanie fizyczne

Regulaminy biblioteki szkolnej:

Regulamin użyczenia podręczników

Załącznik 1 do regulaminu użyczenia podręczników

Regulamin pracy biblioteki szkolnej

Multimedialne centrum informacyjne 

  Procedury BHP obowiązujące w bibliotece szkolnej na czas trwania pandemii Covid -19

Samorząd szkolny:

 Samorząd szkolny

Regulamin korzystania z systemu Office 365 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 11 w Katowicach:

Regulamin korzystania z systemu Office 365