projekt_bliżej-14
1. Cele i założenia:
Interwencja Edukacyjna „Bliżej” to program poświęcony ograniczaniu zjawiska marginalizacji i wykluczania rówieśników w społeczności klasy szkolnej. Celem głównym projektu było stworzenie i wdrożenie w szkołach gimnazjalnych programu lekcji wychowawczych, powodującego zmniejszenie gotowości do wykluczania jednostek z grupy rówieśniczej.
2. Adresaci:

Uczniowie klas I gimnazjum

3. Formy realizacji:

  • Realizacja scenariuszy podczas godzin wychowawczych
  • Realizacja podczas wycieczki integracyjnej uczniów klas I

4. Czas realizacji:
I półrocze bieżącego roku szkolnego w klasach I
5. Koordynator:
Hanna Marszałek
Projekt realizujemy od 2015 roku we współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach.