SALA GIMNASTYCZNA

10.30 – IA

11.00 – IB

11.30 – IC

 

KLASY II-III

9.15 – IIA sala nr 4

9.15 – IIB sala nr 48

9.15 – IIC sala nr 46

9.45 – IIIA sala nr 1

9.45 – IIIB sala nr 45

9.45 – IIIC sala nr 47

 

KLASY IV – VIII

9.15 – IVA sala nr 44

10.00 – IVB sala nr 44

10.00 – VA sala nr 56

10.00 – VB sala nr 63

10.00 – VIA sala nr 61

9.30 – VIIA sala nr 56

9.30 – VIIB sala nr 62

9.30 – VIIIA sala nr 64

9.45 – VIIIB sala nr 42